Polgármesteri Köszönetemet fejezem ki

Kaposfő Község eredményes működése, fejlődése érdekében 2010-2014 évben tanúsított előremutató munkálkodásáért a Képviselő Testület tagjainak

Szárítószín

a jogszabályoknak való megfelelést biztosító tevékenységéért az Önkormányzati Hivatalnak,

a helyi kisebbségek érdekében kifejtett munkájáért a Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzatoknak,

a település eredményességét, sikereit elősegítő tevékenységéért az önkormányzat valamennyi munkatársának, munkásának és együttműködő partnereinek,

a megértő és segítő együttműködésért a lakosságnak, a helyi vállalkozásoknak és közösségeknek.

Sztányi Tibor polgármester

 

 

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2014. szeptember 30-án elfogadta a polgármester beszámolóját a 2010-2014 években végzett tevékenységéről, a település gazdasági programjának végrehajtásáról.

Beszámoló

Kaposfő Község 2011-2014 évekre vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósításáról

 

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az 58/2011.(IV.21.) számú határozatával alkotta meg a település 2010-2014 évekre vonatkozó gazdasági programját. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi önkormányzati ciklus a vége felé közeleg, ezért a végrehajtás állapotáról, eredményekről illik számot adni. Számadásomat, mint Kaposfő Község Önkormányzatának Polgármestere, az alábbiakban foglalom össze:

 

1.     Önkormányzatunk és intézményeink kiegyensúlyozott működése
2.     Lakosságunk életminősége (foglalkoztatás, vásárlóerő, kultúra)
3.     Önkormányzati vagyon megőrzése, fejlesztése
4.     Településünk fenntarthatósága

 

Önkormányzatunk és intézményeink (Képviselő - Testület, Önkormányzati Hivatal, Településüzemeltetési és fejlesztési munkacsoport, Iskola, Sportcsarnok, Óvoda, Orvosi szolgálat, Védőnői Szolgálat, SZASZK, Kultúrház, Konyha, Falugazdász, Közbiztonság, Katasztrófavédelem-megelőzés, Sport, Civil szervezetek, közösségek) kiegyensúlyozott működése.

A Képviselő Testület létszáma 6 fő + 1 fő polgármester. A testület a 2010. 10.18-i alakuló ülésétől számítva 100 alkalommal ülésezett, 77 db rendeletet alkotott, 685 db határozatot hozott. A döntések alapján, a jogszabályoknak megfelelően a polgármester gondoskodott a település kiegyensúlyozott vezetéséről.

Képviselő váltás 1 alkalommal volt, amikor is a lemondott testületi tag helyett a választási eredmények alapján sorban következő képviselő jelölt vehette át megbízatását.

Településünk működéséhez az állami hitel átvállalással 24.547 eFt összegű hitel megfizetésétől mentesültünk. Saját forrásaink terhére 14.482 eFt hitelt fizettünk vissza, melyet még a 2009. évi Faluközpont beruházás megvalósításához kellett igénybe venni. Hitele és nagy összegű tartozása az Önkormányzatnak nincs. Kintlévőségeink közül legjelentősebb a 33.512 eFt összegű lakossági és vállalkozói adóhátralék, amely összeg tartalmazza a 2014.09.15-én esedékes adóösszeget is. Kintlévőségünk még a Kiskorpádi Önkormányzat 9.700 eFt összegű iskola fenntartási hozzájárulása, melynek rendezése jelen információink szerint biztosítottnak látszik.

 

A Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfő, Kisasszond Községek Körjegyzőségének megszűnését követően jött létre, mivel a jogszabályi változások nem tették lehetővé a további működését. Több megoldási lehetőséget is előkészítettünk, s ezek közül az utolsó pillanatban a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás vált lehetővé.

Szempont volt, hogy településünkön legyen a helyi ügyeket intézni tudó hivatal, a hivatalban helyi emberek dolgozzanak. Teljesült elvárásunk.

A hivatal szolgálja az itt élők ügyeinek ellátását, minden, az önkormányzathoz telepített ügyet helyben el lehet intézni.

A Kaposfői Kirendeltség vezetését helyi szakember látja el, munkatársai helyi lakosok.

Hivatalunk működéséhez önkormányzati adóbevételt nem kell adnunk, úgy raktuk össze működését, hogy annak minden költsége az állami normatívából biztosított legyen.

 

Településüzemeltetési és fejlesztési munkacsoport 2012 évtől működik településünkön. A Képviselő Testület az addigi település fejlesztési tanácsadást és a külső szolgáltatókkal kötött egyedi pályázat készítési megállapodásokat váltotta fel egy önkormányzati munkacsoport létrehozásával. A testület döntését a gazdaságosság és a várható eredménynövekedés motiválta. Bevált az elképzelés. A munkacsoport működését különböző pályázati forrásokból biztosítani tudjuk, az önkormányzatnak nem kell saját forrásaiból áldoznia rá. A jelenlegi ciklusban 78 pályázat kidolgozását és ebből 60 megvalósítását végeztük. Értékelés alatt 9 db pályázat van jelenleg. A pályázatok támogatási mértéke 86,95%-os. A benyújtott pályázatokból mindösszesen 9 db nem nyert. A források felhasználása nyomán legjelentősebb munkájuk a helyi közfoglalkoztatás szervezése, a helyi közművelődés szervezetfejlesztése, a települési vagyon növelése.

 

Iskolánk sok változáson ment át. A ciklus kezdetén még társulási keretek között működött, ma már állami fenntartásban van. A működésben nem történt változás. Ugyanabban az épületen, megszokott pedagógusaink várják gyermekeinket.10 településről fogadjuk a gyerekeket, iskolába járásukat a kistérségi busszal segítjük. Az e tanévben beíratott gyermekek létszáma 249 fő. Rég nem járt ilyen sok gyermek az iskolába, tovább tanulási és tudásértékelési méréseken mondhatni a városi iskolákkal vetekedő jó eredményeket érnek el. Az iskolaépület megújítása, az energiaköltség csökkentésére és az oktatási felszereltség növelésére ez évben pályázat került benyújtásra. Bízunk annak támogatásában.

 

Sportcsarnok magas költségű és magas kihasználtságú épület. Gáz, villany és vízszámlája évenként közel 3 millió forint. Ezt eddig a település fizette. A nyáron megkötött vagyonkezelési szerződés szerint az üzemeltetést ezután az állam biztosítja, az önkormányzat használati joga az iskola időn túl változatlanul megmarad. Viszont marad a településen az épületállagának megőrzése, fejlesztése. Ez saját forrásainkból nem megy, ezért pályázatot nyújtottunk be rá. Annak támogatásával megújul és bővül a sportcsarnok. Lesz nézőtere, sportszerraktára, energia fogyasztása csökken.

 

Óvoda, szintén a változó fenntartású intézmények közé tartozik. Úgy kezdtük a ciklust, hogy társulásban fenntartott intézmény volt, 2013. év nyarától ismét önkormányzati fenntartású intézmény. Vezetése és szakember gárdája megmaradt, továbbra is biztosítva a megszokott jó minőséget. Gyermekeinek létszáma 70 fő, akik a környező 6 településről járnak be. Német nemzetiségi nyelvoktatás továbbra is biztosított, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával együtt. Szakembereink lassan nyugdíj felé készülődnek, az utánpótlás kinevelésére az önkormányzat több pályázati programban biztosít helyi lakosoknak munkatapasztalat szerzési lehetőséget. Egy új helyi munkatársuk, már ennek hatására került benevelésre és felvételre. Az óvoda dolgozóinak létszáma 13 fő. Az óvodánk fenntartási költségei úgy kerültek kialakításra, hogy azok az állami normatívából biztosíthatóak legyenek, a települési adókból ne kelljen ahhoz hozzátenni. A spórolást az ösztönzi, hogy az épület kicsi és elhasznált. Bővíteni és felújítani kell. Ehhez kerestük a forrást, ma már jóváhagyás alatt áll az új építésű 3 csoportos óvoda és 1 csoportos bölcsőde építése, berendezése projektterv.

 

Orvosi szolgálat ellátását 1990.10.01 óta, immáron 25 éve Dr. Antal László háziorvos végzi, feladatellátási megállapodás keretében. A háziorvosi szolgálatot Kaposfő és Kisasszond településen biztosítja az igénybevevők (1850 fő) megelégedésére, esetenként viszontagságos körülmények között. A szolgálat fenntartási költségeit az állam (OEP-en keresztül) biztosítja. Az épület felújítást igényel- ez önkormányzati kötelezettség-, bővíteni kell a betegvárót, biztosítani kell az orvosi ellátás diszkrécióját, a meglévő eszközök korszerűbbre cserélését. Ennek forrásaira pályázatot dolgoztunk ki, s várjuk az értékelés kedvező eredményét.

 

Védőnői Szolgálat ellátását megállapodás alapján Önkormányzatunk biztosítja, költségeit az állam biztosítja. A szolgálat Kaposfő-Kisasszond és Kiskorpád településeken működik. Védőnőnk gyermekgondozási idejében több helyettesítő védőnő is dolgozott településünkön. Az ellátott 0-6 éves korú gyermek száma 172 fő, a várandós anyáké 14. A születési adatok szerint az 1992-95 között születettek várható gyermek vállalási hajlandósága okán a körzetben 2-3 éven belül jelentősen nőhet az újszülöttek száma, éves szinten ez akár 30 gyermek születését is jelentheti. A várható gyermekszületési szám megalapozza a helyi bölcsőde, óvoda fenntartás és reméljük az iskola kaposfői létszámutánpótlását is.

 

SZASZK ( Szociális Alapszolgáltatási Központ), a település időskorú lakosságának, valamint a gyermeknevelési nehézségekkel küzdő családjainak, gyermekeinek segítésére működik. A feladatellátást társulási megállapodás keretében biztosítjuk. A korábbi 1 fő szociális gondozói erőforrást, közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően 3 főre tudtuk bővíteni. A tervezett idősek nappali otthonának kialakítása nem valósult meg, ugyanakkor a bővített létszám, a jól működő nyugdíjas klub törekszik pótolni az ellátási hiányt. Önkormányzatunk az idősek nappali otthonának kialakítását a 2014-2020 évi fejlesztési programjában nevesítette.

 

Kultúrház, új nevén IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér). Talán a legnagyobb változáson átment épület és intézmény. A ciklus elején volt a művelődési házunk 1 fő népművelővel, hideg és rideg épületével. Ma már bővült feltétellel működik. Az épület 414,63 nm-en felújításra került, s 271,78 nm-el bővítésre is. Megszépült. Lett lift a nehezebben mozgóknak, lett konyha a programok kiszolgálására, korszerű épület és benne sok új bútor. Informatikai rendszerét felújítottuk, 10 új számítógép is várja az igénybe vevőket. Az épület megújítási támogatásért cserébe a ház programellátottságát kell biztosítanunk. Van is rá igény. Szinte mindig tele a ház. A jó időpontokért hetekkel előre egyeztetni kell. A 2013 év eleji megnyitás óta folyamatosan nő az igénybevétel. Az IKSZT a hét minden napján nyitva tart. 2013. évről már mérhető eredményekkel rendelkezünk:

86 program (47 saját szervezésű, 39 befogadott program), 714 programalkalom, regisztráltan 1828 órában

könyvtári szolgáltatás teljes éven át tartó biztosítása (nyitva tartás 2008 óra, látogatók száma 2137 fő, kölcsönzés 697 alkalom, internet használat 1070 alkalom

9 héten át, hétköznaponként 8-16 óra között nyári napközis tábor tartása 72 gyerek részére (9 alkalommal kirándulás szervezésével, 2 alkalommal szakköri bemutatóval, 16 alkalommal szórakoztató program biztosításával

nyelvi képzések szervezése és tartása, 81 fő részére, 191 alkalommal, 646   órában

12 kisközösség működésének segítése, szakmai és technikai háttér biztosítása.

2014 évben a programok szervezettsége növekedett. Programjaink száma 100 feletti, a nyári táborban résztvevő gyermekek létszáma 88 fő. Sok munka és nagy eredmény. Van gyermek, kinek a nyaralása a táborban való részvétel volt. Minden hátrányos helyzetű, arra jogosult gyermeknek az önkormányzat ingyenesen biztosította az étkezést.

Komoly eredmények ezek. Elérésüket 13 pályázat támogatása biztosította. Az intézmény tudatos szervezetfejlesztésben részesül. Ma már az úniós elvárásoknak is megfelelő szervezési, nyilvántartási és működési eredményeket tudhat magának. A megvalósítás erőforrása megnövekedett, a korábbi 1 fő közalkalmazott létszáma 2-re emelkedett, munkájukat esetenként 2-8 fő közfoglalkoztatott segítette. Sajnos a díjazásuk elmarad a humánszféra bértáblájától, mely sajnos a munkaerő megtartásában jelenthet kihívást.

 

Konyha, szintén a változó fenntartású feladategységek közé tartozik. A ciklus kezdetén társulásban, ma már önkormányzati fenntartásban működik. Főzési kapacitása napi 440 adag. A főzött ételt iskolásaink, óvodásaink, időseink fogyasztják. Településünkön kívül a kiskorpádi óvoda és a kaposmérői Szaszk is igénybe veszi az ellátás lehetőségét. Az épület karbantartását önkormányzatunk biztosítja, a lehetséges bővítésre pályázati forrást várunk. A konyha a korszerű és egészséges élelmezést biztosít, ehhez a zöldség alapanyag egyre nagyobb része 2012 évtől a helyi közfoglalkoztatás keretében kerül megtermelésre, illetve több, mint 20 helyi őstermelővel kötöttünk felvásárlási-beszállítói megállapodást.

A foglalkoztatottak létszáma 7 főre növekedett. A létszámbővülés korábban közfoglalkoztatott állásba emeléséből valósult meg.

 

Falugazdász, fogadóóráit heti 1 alkalommal, korábban az önkormányzati hivatalban, ma már az IKSZT-ben biztosítja. A helyi gazdálkodók helyben érhetik el a nyilvántartási, támogatási igénylési lehetőségeket. Igénybevétele ma már ismét a régi, a betegség miatti átállás sikerrel járt.

 

Közbiztonság a településen a jól működő Polgárőr Egyesület révén jól működik. Az egyesület tagjai önkéntes munkavégzésük alatt járják a települést, biztosítják a rendezvények rendjét, az iskolások biztonságos főúton történő átkelését. Munkájuk segítésére az önkormányzat feladatellátási megállapodást kötött, anyagi támogatást biztosítva működési kiadásaikhoz. Működési lehetőségeik növelésére a települési üdvözlő táblákon elhelyezésre került a polgárőrség működését igazoló tábla.

 

Katasztrófavédelem-megelőzés feladatokat a nagy hagyományú Tűzoltó Egyesület látja el. Szerencsére a katasztrófák száma alacsony, így az egyesület az utánpótlás nevelésre nagyobb figyelmet tud biztosítani. Az ifjúsági csoport rendszeresen részt vesz tűzoltó erőpróbákon, öregbítve településünk hírnevét. Az egyesület feladatellátási szerződés keretében önkormányzati támogatásban részesül.

 

Sport, labdarúgás, az egyik legnagyobb létszámot mozgató helyi sport. Az önkormányzatnak fontos a fiatalok, lehetőleg helyi szabadidő eltöltési lehetősége. Megállapodás keretében ezért az önkormányzat átvállalja a nevezési és verseny díjakat, gondoskodik a helyi labdarúgó edzések és mérkőzések tárgyi feltételeiről.

 

Civil szervezetek, közösségek száma 16-ra növekedett. Működésükhöz az önkormányzat térítés mentesen biztosítja az IKSZT, Sportcsarnok és Nyugdíjas klub helyiségeket, programjaik szervezéséhez az IKSZT munkatársainak közreműködését, az IKSZT berendezéseinek használatát, fénymásolást, sokszorosítást is. A közösségek szakmai tanulmányútjaik, programjaik, fellépéseik bonyolításához térítésmentesen vehetik igénybe a kisbuszt. Az önkormányzati felhívásra jelentkezett civil közösségek adatait honlapunkon közzétettük, híreiket igényeik szerint szintén. A sokak által olvasott helyi újságban, lehetőség nyílott, nyilván a terjedelmi korlátok alkalmazásával a fontos információk átadására. Idén azokat a civil szervezeteket szólítottuk meg elsődlegesen, amelyek feladatellátási megállapodás szerint önkormányzati feladatokat látnak el.

 

2.     Lakosságunk életminősége (foglalkoztatás, vásárlóerő, kultúra)

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a munkaképes korú lakosságnak legyen munkája, jövedelme, lakosaink életkortól függetlenül helyben is tudják művelődési igényeiket kielégíteni. Nagy lépést tettünk. Minden Kaposfői álláskereső és dolgozni akaró lakosnak helyben munkát tudunk kínálni. Településünk munkanélküliségi mutatója 16,8%-ról 7,4%-ra csökkent.

Önkormányzatunk ebben a folyamatban, összhangban a kormányzati elvárásokkal helyi közfoglalkoztatás szervezésével járul hozzá.

12 havi átlagot számítva a tárgyévben elnyert támogatások alapján 2010 évben 12, 2011 évben 18, 2013. évben 84, 2014. évben 93 álláshelyet tudtunk biztosítani. A közfoglalkoztatás létszám bázisát a 165 fős induló álláskeresői létszám biztosította. Ma a regisztrált állás keresők létszáma 15-25 fő között mozog, köztük többen is egészségügyi problémákkal küzdenek.

A közfoglalkoztatáshoz az állam biztosítja a munkabért járulékaival együtt, biztosít működési költségeket és lehetővé teszi gépek, eszközök beszerzését.

Tárgyidőszakban a közfoglalkoztatási támogatások összege, határozat szerint

megítélt támogatás:                             353.504 eFt

ebből

bér és járulék támogatás:                     279.426 eFt

dologi és beruházás támogatás:              74.078 eFt

 

Az önkormányzat kötelessége, hogy a foglalkoztatást megszervezze, a keletkező megtakarításait (FHT összege) és a keletkező bevételeket a közfoglalkoztatásra fordítsa vissza.  Az önkormányzat, azzal hogy a közfoglalkoztatást választotta 11,163 millió forint segély kifizetését takarította meg. Ennek forrása a helyi adók lettek volna.

További célja a közfoglalkoztatásban a forrást nyújtónak, hogy alakítson ki az önkormányzat szociális típusú foglalkoztatás (kommunális munkák) mellett, értéket előállító, terméket eredményező foglalkoztatást is. Ennek elérése hosszabb időt vesz igénybe, az állam lehetővé tette szándékaival egyező esetben a közfoglalkoztatottak tanulását, több munkalehetőség kipróbálását is.

 

Közfoglalkoztatási feladatok keretében

-       Elláttuk a település működéséhez szükséges feladatokat, gondoskodunk a kaszálásról, tisztaságról, a rendről. Közel 12 ha zöldfelületet gondozunk.

-       Folyamatosan végeztük az önkormányzati épületek, intézmények karbantartását, felújítását. Így ma már nem kell vállalkozót fogadnunk, ha festeni kell, vagy egyszerűbb állagmegóvási munkát végezni.

-       Bekapcsolódtunk új épületek építésébe is. Így már két színt és 2 fóliasátrat is megépítettünk.

-       Munkánk nagy áttörése a helyi konyha zöldség alapanyagának megtermelése lett. Ez már ütemezetten történik, javítva ezzel az ételek minőségét. Az átadott zöldségfélék csökkentik az étel bekerülési költségét. 6,2 ha-t művelünk.

-       2012 évben mintaprojekt keretében megkezdhettük egy faapríték hasznosító műhely kiépítését. A hasznosítást a fabrikett előállításban láttuk, és ehhez kaptuk meg az állami hozzájárulást is. Több lépcsőben tudtuk kiépíteni a műhelyt, beszerezni a gépeket, felépíteni a rendszert. Sikerült. Használatba vételi engedélyezése most van folyamatban. Addig sem telt haszontalanul az idő, közmunkásaink közül többen is elsajátították a gép használatát. A próbatermékkel sokan fűtöttek már tavaly is.

-       energianövényt telepítettünk, ezt a gázfűtés kiváltására fogjuk tudni használni.  Legnagyobb gázfogyasztó épületeinkben, a közfoglalkoztatásnak köszönhetően kitudtuk cserélni a régi és elavult kazánokat is. Ma már nem fűtünk az épületekben gázzal. Fa nyesedéket és majd energianövényt használunk. A fűtőanyag utánpótlás biztosítására 1,2 ha-on erdőt telepítettünk, 200 smaragdfa csemetét ültettünk. A smaragd fa 7 év alatt vágásérett.

-       Új munkavégzési lehetőségeket próbáltunk ki, így a térkő és betonelem gyártást tanulják a munkások. A gépeket, szintén több lépcsőben állami forrásból tudtuk beszerezni. Ma már van tér - árok, ahol az itt készített térkő díszlik. Most betárolásra készül a termék, mely az engedélyezett temetői parkolók építésénél kerül lerakásra.

-       Az önkormányzat szinte minden területén, intézményében dolgozik 1-2 esetenként több ember is, végzettségének, ambíciójának és a feladatigénynek megfelelően. Ezekhez a lehetőségekhez igyekszünk, akár országos közfoglalkoztatásban is részt vettünk.

-       Létrehoztuk az értékteremtő munka végzésére jogosult Kaposfői Szociális Szövetkezetet. A szövetkezet pályázati támogatást nyert az érdemi termelő munka megkezdésére, 15 fős műhely létrehozására. Itt tésztagyártást, zöldségtartósítást-feldolgozást, brikettálást és térkő gyártást fognak végezni. A munkavállalók a közfoglalkoztatásból kerülnek bevonásra.

Hitem szerint, a szövetkezeti foglalkoztatás és a szociális típusú önkormányzati közfoglalkoztatás együttesen biztosíthatják a nyílt munkapiacon elhelyezkedni nem tudó Kaposfői lakosok eredményes munkavégzését.

A közfoglalkoztatás hozadéka településünknek

-       segély helyett bért kaphat a munkavállaló, mely több mint kétszerese is lehet a segélynek

-       a többlet jövedelem, növelve a lakosság vásárló erejét, vélhetőleg növeli a helyi üzletekben is a fogyasztást

-       javul a lakosság életszínvonala, pozitív mintát kapnak a gyermekek a munkavégzésről

-       gyarapszik a település

 

3.     Önkormányzati vagyon megőrzése, fejlesztése kiemelt célként jelent meg e ciklus működésében. Önkormányzati forrásaink jelentős része a települési rezsi megfizetésére, a kötelező feladatok ellátására fordítódott. A tárgyi vagyon megőrzésébe bekapcsoltuk a közfoglalkoztatás erőforrásait, rezsicsökkentésünkre már két épületben is leváltunk a gázról. Saját forrásainkat így szabaddá tudtuk tenni a település fejlődését szolgáló beruházások előkészítésére, mint tervek, engedélyeztetés, előkészítő munkák elvégzésére. Ezek a költségek támogatás esetén nagy részében visszatérítődnek, s teremtenek alapot a további falufejlődésnek.

Fejlesztéseink forrását pályázati úton biztosítjuk. 2010-2014 években 78 db pályázatot nyújtottunk be, ebből nyert 60 db, elutasított 9db, értékelés alatt 9db.

 

Megítélt támogatás mindösszesen:     681.043 eFt

ebből

tárgyi vagyonnövekedésre (építés, felújítás, gép és eszközbeszerzés)          181.789eFt

szellemi, kulturális értékfejlesztésre (iskola, óvoda, kultúr, programok)        142.511eFt

közfoglalkoztatásra                                                                                  353.504eFt

lakosságnak átadott vetőmagvakra, kisállatokra, ingyenes ebédre                   3.239eFt

 

Az állami és úniós támogatással megvalósult legjelentősebb fejlesztések (a részletező kimutatás csatolt melléklet)

Tárgyi beruházás

-       Faluközpont kialakítása, Művelődési ház újjáépítése, bővítése berendezése, könyvtári bútorzat beszerzése,

-       Járda és útfelújítás a Dózsa Gy. utcában

-       Parkoló sáv kialakítása a faluközpontban

-       Buszvárók építése 2 kész, 2 most készül

-       Kegyeleti park kialakítása

-       Vízelvezető árkok felújítása

-       Bödőház felújítása

-       Kazáncsere megvalósítása a Művelődési házban és a hivatalban, levállás a gázfogyasztásról

-       START telep épületeinek megújítása, tárolószín, szárítószín építése, fóliaházak telepítése

-       Gépek, eszközök

Kulturális, közösségi beruházás

-       iskolai - óvodai módszertani továbbképzések, programok és programhetek szervezése

-       hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon

-       kulturális programok szervezése, IKSZT működtetési feltételeinek kialakítása

-       kertművelő programok elterjesztése

-       Települési programok szervezése, évente min. 4db nagy rendezvény

-       Rászoruló gyermekeknek nyári ingyenes étkeztetés biztosítása

-       Sportolási lehetőségek bővítése, sportkörök működésének segítése

-       Települési esélyegyenlőségi, sport és ifjúsági program elkészítése

Lakosságnak átadott támogatások

-       vetőmagvak

-       kiscsibék, kiskacsák

-       ingyenes nyári gyermekétkeztetés

 

A gazdasági program fejlesztési célkitűzései közül 2 jelentős elmaradásunk van jelen ciklusban, ezeket már nem is tudjuk jelen időszakban véghez vinni.

Egyik elmaradásunk a szennyvízkezelés megoldása, mely vezetékes rendszer kiépítése esetén háztartásonként legalább 250-300eFt-os bekerülési költséget jelentene, ha lett volna pályázati forrás rá. Pályázatot e tárgyban benyújtani nem tudtunk. A másik lehetséges, akár pályázat nélkül is azonnal megkezdhető megoldás lett volna az  önkormányzati tartálykocsival történő szippantás és ártalmatlanítás. Ez az előterjesztés sajnos nem kapta meg a bevezetéséhez szükséges testületi többséget. Így az azonnali olcsóbb megoldás nem kerülhetett bevezetésre.

 

Másik jelentős elmaradás a Pósteleki villamosítás megoldása. A munkák nagy lobbal megkezdődtek a ciklus elején, azt elmaradt a lelkesedés, megállt a munka. Az igény továbbra is jelentkezett, ezért a fejlesztés előkészítését saját kezembe véve, folytatódik a munka.

 

Településünk fenntarthatósága szintén kiemelt szempontként jelent meg önkormányzatunk elmúlt 4 éves működésében.

-       Költségvetési egyensúlyt tartottunk.

-       Megtakarítást eredményező beruházásokat valósítottunk meg, a megtakarítást településünkre fordítottuk.

-       A segély összegét átfordítottuk közfoglalkoztatásba, így munkát adtunk az embereknek és értéket hoztunk létre a falunak.

-       Pályázati forrásokat úgy építettünk be a település működésébe, hogy a létrehozott érték fenntartható legyen községünknek támogatás nélkül, saját forrásból is.

-       Településünk jó hírnevét növeltük, törekedtünk a partnerségen alapuló együttműködések fenntartására, újak kialakítására.

 

Jelen beszámolóban ismertettem Kaposfő Község Önkormányzatának 2010-2014 évekre vonatkozó gazdasági programjában vállaltak megvalósítását. Sok feladattal elkészültünk, szolgáltuk Kaposfő működését, jövőbe mutató fejlődését. A munka és az eredmények épültek a ciklust megelőző időszak folyamataira, eredményére, talajt nyújt az elkövetkező időszakban történő építkezésre. A végzett munkát eredményesnek értékelem, csapatmunka volt a javából. Köszönöm minden Munkatársam lelkes és szakmai feladatellátását, a Képviselő Testület tagjainak a folyamatot támogató tevékenységét.

 

Kaposfő, 2014. szeptember 26.

 

Sztányi Tibor

polgármester

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom

Ugrás fel