Időszaki tájékoztató,2014.01.21-2014.02.20 időszak!

Tárgyidőszakban a településfejlesztési feladatok folyamatosan ellátásra kerültek. Főbb tevékenységek, eredmények:

Kaposfő

Helyi közfoglalkoztatás

-       55 fő, START program tevékenységeiben

-       2 fő, Kazán program keretében

-       40 fő, téli közfoglalkoztatás, képzéssel kombinált

-       11 fő kulturális közfoglalkoztatás (5 fő Művelődési ház, 3 fő Óvoda, 1 fő SZASZK, 1 fő Önkormányzati iroda, 1 fő területi koordinátor)

Települési érték, vagyonnövekedés, megóvás

-       Bödő ház beruházás: elszámolás benyújtott állapotú. Hiánypótlási felszólítás 2014.02.19-én érkezett. Elkészítése folyamatban.

-       Tervezési feladatok: építéshatósági hozzájárulás megérkezett, jogerős: Buszvárók (Kossuth u. eleje), Hősi emlékmű áthelyezése. Építési engedélyezési eljárás folyamatban: az Óvoda kazánház építés, valamint a Szárítószín, kémény (Kossuth 212).

-       A Kossuth 210-212 sz. ingatlanok összevonásra kerültek, Földhivatali bejegyzés megtörtént.

-       Nyugdíjas klub épület állagmegóvás: csatornatisztítás elkészült, a csatornát kb. 2m-es szakaszon cserélni indokolt, több helyen lyukas, a lecsurgó víz az épület alá folyik, vizesblokk javítása elkészült, üvegkár helyreállítás alatt.

-       Sportcsarnok helyszíni szemléjén feltárásra került: az épület lelakott, gazdátlan. Tett intézkedések: vizesblokk felújítása, nyílászárók javítása, tisztasági festés, hálócsere, KLIK-vel egyeztetés a használatról, használati díjról, zárcsere, felelős munkatárs nevesítése takarításra, használat és fogyasztásrögzítésre. A sportcsarnok másolhatatlan kulccsal lett ellátva.

Tárgyalás eredménye a KLIK-vel: Bérleti díjat nem áll módjában fizetni a KLIK-nek az iskolai használat után, mivel álláspontjuk szerint a Köznevelési Törvény erre nem ad lehetőséget, ugyanakkor jelzésre került, hogy amennyiben a település nem tudja biztosítani az épület fenntartását, úgy az állami fenntartásba vételt kezdeményezheti az Önkormányzat.

-       A sportcsarnok energetikai felújításához tervezési dokumentáció elkészült. Tervező Bakondi János. Az engedélyezési eljárás előkészítés alatti. A felújításra pályázat elkészítésre, benyújtásra és hiánypótlásra került.

-       Iskolaépület helyszíni szemléjén feltárásra került, a tetőszerkezet páraelvezetési rétege hiányos, a tetőszerkezet málik. Jegyzőkönyv felvétel és az üzemeltetővel történő egyeztetés folyamatban.

-       IKSZT eszköz és berendezés beruházás zárás előtti szakaszban van. Üzembe helyezés előkészítés alatt.

-       Önjáró fűkasza beszerzéshez beszerzési lehetőségek felmérésre kerültek. Az MVH géplistája szerint tervezett gép már nem szerezhető be. A lista ismételt szűrésre került. A műszaki paraméterek alapján a SECO NJ4.86-221.07 típusú gép a legközelebbi áru megfelelő műszaki tartalmú gép. A gép magasabb árú (nettó 1.100eFt), mint az elnyert támogatás (nettó 780eFt). A testületi döntés előkészítésére, elszámolhatósági előzetes vizsgálata kezdeményezésre került az MVH-nál. Eredménye még nem ismert. A visszajelzést követően, későbbi ülésre kerül beterjesztésre a beszerzés megvitatása.

-       IKSZT működtetés szakmai beszámolója 2013. IV. név, hiánypótolt, értékelés alatti. A 2013.II. félévi működtetési támogatás igénylése megtörtént.

-       Földalapú támogatás 2. részlete megérkezett.

-       START 2012. évi települések közötti elszámolás egyeztetés történt. A megállapodás szerinti elszámolások, összhangban a testületi döntéssel, pénzügyileg rendezésre került. Bárdudvarnok és Kisasszond települések megállapodás módosítási kezdeményezésénél egyeztetési eredmény: az általuk jelzett új költség elszámolás mód alkalmazásával, amennyiben Kaposfő település megfizeti az így számított többletköltséget, készek lemondani a koordinált használatú gépek használati jogáról. BM közfoglalkoztatási Programiroda szóbani álláspontja szerint a megállapodás megkötése a települések megállapodása szerint történhet.

-       START 2013. évi program és foglalkoztatás zárás előtti. A munkavállalók tájékoztatása a megszűnéssel járó teendőkről megtörtént. Ezzel párhuzamosan a jelentkeztetésük is 2014. évi foglalkoztatásra. 2 fő kivételével mindenki jelentkezett.

-       START 2014. évi programozás: a korábbi 55 fős foglalkoztatással járó programot 2 részre kellett bontani.

A mezőgazdasági programban kertészet és energianövény gondozás feladatokra 30 fő foglalkoztatását lehetett igényelni. A tervezési dokumentum elkészítésre és benyújtásra került. (8 alkalommal kellett átdolgozni a dokumentumot, a változó tervezési szempontok miatt). Igényelt támogatás: 38.591eFt. ebből bér és járulék 34.251eFt, dologi költség 4.360eFt.

A nem mezőgazdasági programokra támogatást igényelni 2014.02.24-ig lehet. Kizárólag értékteremtést megvalósító tevékenység lehet, maximum 110.eFt/fő/hó fajlagos költséggel, maximum 5 hónapos időtartamra, 2014.05.01-2014.12.31 közötti megvalósítással. Maximális létszámkeret 34fő.

Lehetséges tevékenységek:

  1. Buszvárók elkészítése,
  2. Parkolók (temetők, Óvoda és önkormányzati Hivatal épület), járdák (Vadászdomb, Búzavirág u.) alapanyag előállítása,
  3. Alapanyag tároló és feldolgozó tér építése (Kossuth 212.),
  4. Iskola Dózsa Gy. u. felőli bejáratnál a vízelvezetés megoldása, térburkolás,
  5. Kerítés építése, kultúrháznál, kerékpárút mellett, vízátfolyásnál, sportpálya Nyugati oldal, Bödőház
  6. Filagóriák építése a Sportpálya nézőtéri részén

A program keretében bért, járulékot és a foglalkoztatáshoz alapanyagot lehet igényelni.

Átmeneti foglalkoztatás: 6 fő esetében lehetséges 2014.03.01-04.30 közötti időtartamban. A 2 fő kazános mellett, 4 fő szakmunkás foglalkoztatása került kezdeményezésre.

Várható még szociális típusú és kommunális foglalkoztatásra támogatási lehetőség. Ezekben illegális szeméttelep takarítást, önkormányzati utak, vízelvezetők tisztítását lehet a jelenlegi információk szerint megvalósítani.

A START programok alapján lehetőséget kapott a település mintaprojekt benyújtására. A meghatározó cél volt, hogy jelentős települési érdeket érintsen, országosan is kiterjeszthető legyen, közfoglalkoztatást valósítson meg, valamint, hogy a projekten új típusú projekt tevékenységet tervezzen. Az előzetes egyeztetés alapján a Vadászdombi kertekben lévő illegális szemétlerakás felszámolása került kidolgozásra, benyújtásra.

Szövetkezeti foglalkoztatás: A Kaposfői Szociális Szövetkezet a TÁMOP pályázat keretében 15 fő foglalkoztatásával nyert támogatást zöldség-gyümölcs feldolgozás, tésztagyártás, brikettálás-fafeldolgozás, betonelem illetve térkőgyártás tevékenységek beindítására. Az előkészítés megérkezett, a BM közfoglalkoztatási programirodával történt egyeztetés szerint az önkormányzat a működtetéshez szükséges eszközök, gépek és infrastruktúra átadásáról a 113/2013.(IX.12.) képviselő testületi határozattal összhangban folytathatja a tevékenységet. A Belügyminisztériumtól elsősorban állami képviselő kijelölését kell kérni, aki felügyelni fogja a megvalósítást (ez megtörtént), majd az állami képviselő engedélye alapján a Haszonkölcsön szerződést kell elkészíteni és jóváhagyásra megküldeni. Megkaptuk az ehhez kapcsolódó módszertani dokumentumot, mely tájékoztatási szándékkal megküldésre került. Az haszonkölcsön szerződés kiadmányozására az átláthatóság biztosítása érdekében az alpolgármester került nevesítésre.

Erzsébet programra: 27 benyújtott pályázat elkészítését végeztük el, melyből 26 nyert. 1 elutasítása jogosultság hiánya miatt történt.

- Szociális tüzifa (állami) kiosztása megtörtént, az önkormányzati juttatásnál a jogosultak a szedést, tiszítást megkezdték. A fizikai folyamatot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke szervezi, vezeti.

- Közterületek tisztántartása, hó eltakarítása aktualitáskor megtörtént.

 

Tevékenységdokumentáció, jelentéstétel

-       START 2014.01. havi elszámolás,

-       Kazán 2014.01. havi elszámolás,

-       Téli közfoglalkoztatás 12. havi elszámolása,

-       START 2014. tervezési dokumentáció, mezőgazdasági, értékteremtő, átmeneti

-       BM új típusú közfoglalkoztatási projekt

-       Közfoglalkoztatási tervezés, 2014- adatszolgáltatás

-       Tevékenység és termelési érték, értékesítés nyilvántartás

-       Készletezés a közfoglalkoztatás által használt berendezések, felszerelések tekintetében

-       2014-2020 közötti tervezési időszakra megyei operatív programba projekt bedolgozás

-       TIOP és a 2 TÁMOP program szakmai dokumentálása

-       Kulturális közfoglalkoztatás települési és központi feladatainak ellátása, dokumentálása,

-       IKSZT 2013.IV. negyedév, tevékenység elszámolási dokumentum

-       IKSZT 2013. II. félév kifizetési kérelem

-       TÁMOP 337, TÁMOP 323 és TIOP 125 programok időszaki beszámolása, elszámolása,

-       Falunapi program szakmai dokumentációja

-       Sportfejlesztési Koncepció, Sportlétesítmény fejlesztési Program.

 

Folyamatban lévő főtevékenységek

-       START közfoglalkoztatási program megvalósítása, 55 fő létszámkerettel,

-       Kazán közfoglalkoztatási program megvalósítása, 2 fő létszámkerettel,

-       Téli közfoglalkozatási program megvalósítása, 40 fő létszámkerettel,

-       Kulturális közfoglalkoztatási program megvalósítása, 11 fő létszámkerettel,

-       Települési közművelődési és esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósítása, 3 uniós program támogatásával,

-       TIOP 125/ IKSZT berendezés/: beszerzés folyamatban,

-       Kulturális, közművelődési Programterv, Koncepció készítése,

-       Bödőházi eszközbeszerzés, muzeológus közreműködésével,

-       Fűkasza beszerzés,

-       2014-2020 időszak fejlesztési programozása, részvétel Területi Operatív Programok előkészítését végző 5 fős szakmai munkacsoportban.

-       elszámolások készítése: 2013. évi közfoglalkoztatás, kulturális és esélyegyenlőségi tevékenységek.

-       tervezési tevékenységek: közfoglalkoztatás, települési vagyon megóvás, fejlesztés, közművelődés és esélyegyenlőség, Falunapi program előkészítés

 

Tájékoztató adatok

A fenti beszámoló az időszak jelentősebb tevékenységeinek, történéseinek adatait rögzíti. Tárgyidőszakban is folyamatos volt a kapcsolattartás és építés a megvalósítók, valamint a külső szervek, szakemberek között, valamint a települési igényekre lehetségesen választ adó források figyelése és értékelése és hasznosítása.

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom

Ugrás fel